Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de stichting Stichting Handicart, alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").
 
Adressenbestand Stichting Handicart

In het adressenbestand van de Stichting Handicart bevinden zich de gegevens van alle door de stichting geregistreerde pashouders en donateurs, onder andere ten behoeve van de aanmaak en verzending van de Handicartpasjes en de acceptgirokaarten.
 
Het bestand valt onder artikel 2 van het Besluit Genormeerde Vrijstelling WPR. Dit betekent dat de Stichting Handicart niet is verplicht om personen, die zij opneemt in het bestand, daarvan schriftelijk in kennis te stellen. (Het opbouwen van zo een bestand van personen wordt gezien als een logisch gevolg van de rechtsverhouding tussen de Stichting Handicart en de door haar geregistreerde personen).
 
Alle mutaties met betrekking tot adreswijzigingen, verandering van golfclub e.d. kunnen naar het volgende adres verzonden te worden:
 
Stichting Handicart
Antwoordnummer 3004
3940 XB Maarn
 
Privacy Policy
De Stichting Handicart legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter uitvoering van het uit uitgeven van de gebruikerspas en van het donateurschap. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten.

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt of gebruik maakt van een aanmeldingsformulier. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Stichting Handicart draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systeem, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Stichting Handicart is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Handicart. Stichting Handicart is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

 

sluit video